Polityka prywatności

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności platformy internetowej BUDO, prowadzonej w domenie www.sklep.projektbudo.org, która w szczególności obejmuje informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz cookies. 

§2. Definicje

W niniejszej Polityce Prywatności mają zastosowanie następujące definicje:

 1. “Platforma internetowa BUDO” – platforma internetowa działająca pod adresem www.sklep.projektbudo.org
 2. “Użytkownik” – osoba korzystająca z Platformy internetowej BUDO.
 3. “Administrator”, “my” – Fundacja BRDA, mająca siedzibę pod adresem ul. Belwederska 36/38, 00-594 w Warszawie, posiadająca numer NIP: 5213973491 oraz numer REGON: 52237258800000, będąca administratorem danych osobowych.
 4. “RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzamy dane osobowe w celu:
  a. prawidłowego udostępniania Platformy internetowej BUDO, zarządzania nią i zapewnienia sprawnego działania jej funkcjonalności (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes w postaci udostępniania funkcjonalnej strony internetowej, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  b. prowadzenia sklepu internetowego na Platformie internetowej BUDO, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży, zarządzania płatnością, analizy ofert Użytkowników (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy z Użytkownikiem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c. w przypadku złożenia propozycji darowizny przez Użytkownika – w celu realizacji darowizny lub podjęcia czynności przed jej realizacją, w tym analizy propozycji darowizny złożonej przez Użytkownika (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy z Użytkownikiem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Inne informacje o przetwarzaniu danych osobowych darczyńców znajdują się w Polityce prywatności Fundacji BRDA dostępnej pod adresem: www.sklep.projektbudo.org/Polityka-prywatnosci;
  d. dostarczania informacji handlowych, np. w newsletterze (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes w postaci rozpowszechniania informacji o prowadzonej działalności, tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  e. udzielania odpowiedzi na zapytania i reklamacje (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes w postaci obsługi korespondencji, tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO, oraz wykonanie obowiązku prawnego, tj. art. 6 ust. 1 lit c);
  f. ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony praw Administratora);
  g. w innych uzasadnionych celach biznesowych Administratora, np. w celu optymalnego wykorzystania zasobów IT, wewnętrznego/zewnętrznego audytu, w ramach wewnętrznych rozliczeń i sprawozdawczości finansowej, weryfikacji zgodności z procedurami wewnętrznymi oraz zasadami świadczenia usług przez Administratora, fakturowania i zarządzania, sprawozdawczości wewnętrznej, zapewnienia wewnętrznej kontroli i rozliczalności, zarządzania działalnością;
  h. realizacji naszych obowiązków prawnych, np. na podstawie przepisów o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z Platformy internetowej BUDO. W zakresie w jakim nie otrzymujemy dane osobowe od Użytkownika, pozyskujemy je z urządzenia Użytkownika.

§4. Udostępnianie, przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są przekazywane:
  a. innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zawartych umów sprzedaży czy darowizny, takim jak dostawcy usług płatniczych i kurierzy;
  b. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na nasze polecenie i w tym samym celu na podstawie upoważnienia bądź umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa informatyczna bądź księgowość);
  c. organom upoważnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wobec których istnieje decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych oraz do krajów, wobec których nie istnieje decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych. Podejmujemy środki o charakterze umownym i/lub technicznym i organizacyjnym, aby stale zapewniać odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych. Kopie zabezpieczeń są dostępne po skontaktowaniu się z Administratorem.
 3. Przechowujemy dane osobowe przez następujące okresy. Po upływie tego okresu dane są usuwane lub anonimizowane:
  a. 
  w przypadku zawarcia umowy – do momentu jej realizacji, a następnie, z uwagi na wymogi podatkowe i rachunkowe Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres 6 lat od dnia realizacji zamówienia;
  b. dane osobowe niezbędne do obsługi reklamacji będą przechowywane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu;
  c. dane osobowe udostępnione dla celów kontaktowych z Administratorem będą przechowywane przez czas trwania kontaktu, a później będą archiwizowane przez rok od czasu zakończenia kontaktu;
  d. dane osobowe przetwarzane do celu marketingu będą usunięte do momentu zgłoszenia przez Użytkownika, że nie chce już otrzymywać wiadomości marketingowych;
  e. w przypadku powstania roszczenia lub istnienia prawdopodobieństwa roszczenia – do momentu zakończenia potencjalnego sporu. 
 4. Dbamy o odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieautoryzowanym ujawnieniem. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak monitorowanie systemów, ograniczony dostęp do danych oraz szkolenia w zakresie ochrony danych dla naszych pracowników. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§5. Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie i w zakresie przewidzianym przez RODO przysługują Użytkownikowi prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych takie jak:

 1. prawo dostępu do danych; 
 2. prawo do uzyskania kopii danych;
 3. prawo do sprostowania danych;
 4. prawo do usunięcia danych; 
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych; 
 7. prawo do skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.

§6. Prawo do sprzeciwu

Na podstawie i w zakresie przewidzianym przez RODO Użytkownikowi przysługuje także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub na potrzeby marketingu.

§7. Realizacja obowiązków informacyjnych

 1. Przed dokonaniem zakupu informujemy Użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych na Platformie internetowej BUDO. Przedstawiamy jasne i zrozumiałe informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym celów przetwarzania, podstawy prawnej, okresu przechowywania danych oraz praw Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Udostępniamy Użytkownikom aktualne informacje na temat swojej polityki prywatności w sposób czytelny i łatwo dostępny.

§8. Pliki cookies

 1. Platforma internetowa BUDO wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu świadczenia usług (tj. korzysta z plików cookies, które są niezbędne do udostępniania Platformy internetowej BUDO i jej funkcjonowania). Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu Użytkownika.

§9. Dodatkowe zgody

 1. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego wyrażenia dodatkowych zgód na komunikację marketingową, np. na otrzymywanie newslettera. Administrator może także zwrócić się o dodatkowe zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych Użytkownikowi przez Administratora.
 2. Zgody te są udzielane przez Użytkownika dobrowolnie i mogą być wycofane w dowolnym momencie poprzez skontaktowanie się z nami lub – w przypadku zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych, gdy jest to możliwe – z użyciem odpowiedniego linku do wypisania się z listy marketingowej. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed tym wycofaniem.

§10. Kontakt

 1. Z Administratorem można skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep.budo@fundacjabrda.org.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana, w szczególności w celu odzwierciedlenia zmian praktyk Administratora związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz uwzględnienia aktualnych przepisów i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Użytkownicy będą informowani o zmianach w szczególności poprzez umieszczenie informacji na Platformie internetowej BUDO. 
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl