Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Fundację BRDA z siedzibą w Warszawie („Fundacja BRDA”), za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.projektbudo.org („Sklep Internetowy”) oraz zasady i warunki świadczenia przez Fundację BRDA usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1. Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w zamówieniu lub odbiór osobisty Towaru w Punkcie odbioru.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, za pośrednictwem której Sprzedawca realizuje Dostawę Towarów.
 4. JDG – oznacza osobą fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG.
 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym Konsumenta, JDG i Przedsiębiorcę.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Polityka Prywatności – oznacza zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta – osoby fizycznej, dostępny pod adresem www.sklep.projektbudo.org/Polityka-prywatnosci, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.
 8. Punkt Odbioru – oznacza miejsce pod adresem: ul. Notecka 4/6, 02-427 Warszawa, w którym Klient może dokonać odbioru osobistego zakupionego Towaru.
 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (z wyłączeniem JDG).
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344 z późn. zm.).
 11. Sprzedawca – oznacza Fundację BRDA, z siedzibą pod adresem ul. Belwederska 36/38, 00-594 Warszawa, posiadająca numer NIP: 5213973491 oraz numer REGON: 52237258800000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000977888; e-mail: kontakt@fundacjabrda.org, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 12. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie www.sklep.projektbudo.org.
 13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 14. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 17. Zamówienie – oznacza złożoną Sprzedawcy przez Klienta ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, złożona w formularzu wygenerowanym na Stronie Sklepu Internetowego i określająca m.in. rodzaj i liczbę Towarów, ich cenę, jak również warunki Dostawy i wybór sposobu płatności.

§2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności w tym od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Treściami bezprawnymi są treści, których zamieszczenie na Stronie Internetowej Sklepu stanowi naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak przepisy zapewniające ochronę danych osobowych, prywatności, własności intelektualnej czy dóbr osobistych. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 8. Sprzedawca podejmuje starania zmierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Klienta za pomocą Strony Internetowej Sklepu. Pomimo tego, nie jest możliwe zupełne wyeliminowanie wszelkich szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług udostępnionych przez Sprzedawcę w ramach Strony Sklepu Internetowego należą:

  i. obecność i działanie złośliwego oprogramowania (ang. malware), tj. różnego rodzaju aplikacji lub skryptów mających szkodliwe, złośliwe lub przestępcze działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Klienta, w tym wirusów, robaków internetowych (ang. worm), trojanów (koni trojańskich), keyloggerów, dialerów, programów szpiegujących (ang. spyware) i podobnych;
  ii. obecność i działanie innego złośliwego oprogramowania, które śledzi działania Klienta i gromadzi informacje o Kliencie i wysyła je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu albo które wyłudza poufne informacje osobiste Klienta (np. hasła, dane osobowe) poprzez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, w tym pod Sprzedawcę (ang. phishing);
  iii. włamania do systemu teleinformatycznego Klienta z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit;
  iv. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;
  v.czynności kryptoanalizy, tj. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.

 10. Zagrożenia wskazane w pkt. 9 powyżej mają charakter potencjalny, aczkolwiek realny. Klient powinien wziąć pod uwagę te zagrożenia w związku z korzystaniem z usług w ramach Strony Internetowej. Aby uniknąć powyższych zagrożeń lub ograniczyć ryzyko ich wystąpienia, Klient powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Klienta z usług w ramach Strony Internetowej mogą zapewnić także:

  i. włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
  ii. aktualizacja oprogramowania komputerowego lub oprogramowania na innym urządzeniu elektronicznym, które wykorzystuje Klient do korzystania z usług;
  iii. nieotwieranie załączników lub linków z poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
  iv. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
  v. regularne całościowe skany (przeglądy) systemu programem antywirusowym i antymalware;
  vi. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
  vii. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

 11. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

§3. Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego ani zapewnienia, o którym mowa w art. 5561  § 1 punkt 2 oraz art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu adresu Dostawy (jeśli ma zastosowanie), sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Potwierdzam zakup”. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, w tym kosztach dostawy (jeśli mają zastosowanie). 
 4. W odpowiedzi na Zamówienie, Sprzedawca niezwłocznie (w każdym razie nie później niż w ciągu 24 godz.) prześle Klientowi maila z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, który będzie zawierał informację, że to nie jest mail potwierdzający przyjęcie Zamówienie do realizacji / zawarcie Umowy sprzedaży a email potwierdzający tylko otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila od Sprzedawcy z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji / zawarcia Umowy sprzedaży z zastrzeżeniem §5 ust. 5 Regulaminu.
 5. W mailu z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji/zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres. 
 6. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest potwierdzenie przez Klienta, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i że akceptuje je. 

§4. Towary

 1. Sprzedawca sprzedaje Towary używane pozyskane z rozbiórek i darowizn. Mogą one posiadać ślady użytkowania. 
 2. Biorąc pod uwagę, że przedmiotem sprzedaży są Towary używane, Sprzedawca poinformuje Klienta o ich ewentualnych wadach poprzez umieszczenie szczegółowych zdjęć Towaru i wyszczególnienie wad w opisie Towaru na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca sprzedaje Towary o różnych gabarytach. Rozróżnienie na Towar małogabarytowy i wielkogabarytowy widoczne jest przy opisie Towaru na Stronie Internetowej Sklepu.

§5. Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 2. Klient może dokonać płatności za zamówione Towary przelewem bankowym (w takim przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po, łącznie, przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji/zawarcia Umowy sprzedaży oraz po otrzymaniu od Klienta przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania przelewu lub po uznaniu rachunku płatniczego Sprzedawcy) lub gotówką.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania rachunku płatniczego Sprzedawcy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku konsumentów i JDG – jest to moment realizacji płatności na rzecz Sprzedawcy przez konsumenta (lub JDG, w zależności od sytuacji).
 4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 5. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdzamy, że realizacja Zamówienia następuje dopiero po otrzymaniu płatności za Zamówienie przez Sprzedającego. W wypadku niezrealizowania przez Klienta płatności w terminie 7 Dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia w sposób określony w punkcie w §3 ust. 3 Regulaminu, Umowa sprzedaży zostaje rozwiązana, o czym Sprzedawca powiadomi Klienta w osobnym mailu. 

§6. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca realizuje Dostawę za pośrednictwem Dostawcy jedynie Towarów małogabarytowych. W przypadku Towarów wielkogabarytowych możliwy jest jedynie odbiór osobisty.
 3. Możliwe sposoby (warunki) Dostawy widoczne są przy opisie danego Towaru w Sklepie Internetowym.
 4. Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy zamówionego Towaru podczas składania Zamówienia.
 5. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji Zamówienia.
 6. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wynosi do 15 dni, o ile Sprzedawca i Kupujący nie ustalili inaczej, i liczony jest w Dniach roboczych.
 7. Możliwe są dwa sposoby Dostawy:

  i. Dostawa za pośrednictwem Dostawcy:
 • zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia lub do wskazanego paczkomatu Inpost (o ile rozmiar paczki oraz miejsce Dostawy pozwala na taką wysyłkę);
 • w dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę;
 • Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Podczas dostawy firmą kurierską powinien zrobić to w obecności pracownika Dostawcy (w przypadku Konsumentów wcześniejsze postanowienia mają charakter niewiążącej rekomendacji). W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu;
 • Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary;
 • w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i (ewentualny) koszt Dostawy. W każdym takim przypadku Klient ma też możliwość odbioru osobistego Towaru bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów dostawy (szczegóły poniżej). W przypadku nieodebrania Towaru z paczkomatu Inpost w zwyczajowym dla tego rodzaju dostawy czasie, zastosowanie mają zasady ogólne firmy Inpost.

  ii. Odbiór osobisty:
 • Klient odbiera osobiście Towar w Punkcie Odbioru;
 • odbiór osobisty jest możliwy w godzinach ustalonych mailowo lub telefonicznie ze Sprzedawcą;
 • odbiór osobisty jest bezpłatny;
 • w dniu wysłania Towaru do Punktu Odbioru przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca przekazanie przesyłki przez Sprzedawcę do Punktu Odbioru;
 • warunkiem otrzymania zakupionego Towaru jest posiadanie przez Klienta wydruku potwierdzenia realizacji Zamówienia;
 • Klient powinien zbadać zakupiony Towar w obecności pracownika Sprzedawcy (w przypadku Konsumentów wcześniejsze postanowienia mają charakter niewiążącej rekomendacji). W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zakupionego Towaru Klient ma prawo żądać od pracownika Sprzedawcy spisania właściwego protokołu;
 • Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do zakupionego Towaru fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary;
 • Klient potwierdza odbiór Towaru przez podpis dokumentu odbioru, udostępnionego przez Sprzedawcę w Punkcie Odbioru;
 • w przypadku niezrealizowania odbioru osobistego przez Klienta w ciągu 5 Dni Towar wraca do Sklepu Internetowego;
 • Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i (ewentualny) koszt Dostawy.

§7. Zgodność Towaru z Umową sprzedaży

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub JDG za zgodność Towaru z Umową sprzedaży na zasadach określonych w art. 43a i następnych Ustawy.  
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub JDG za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy, jeżeli Klient będący Konsumentem lub JDG, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

§8. Reklamacje

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub JDG może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient będący Konsumentem lub JDG żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient będący Konsumentem lub JDG żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem lub JDG jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem lub JDG powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. 
 2. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta będącego Konsumentem lub JDG o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem lub JDG, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient będący Konsumentem lub JDG go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 
 3. Klient będący Konsumentem lub JDG udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar od Klienta będącego Konsumentem lub JDG na swój koszt. 
 4. Klient będący Konsumentem lub JDG nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony. 
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub JDG może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeżeli:

  i. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru; 
  ii. Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru;
  iii. Sprzedawca próbował naprawić lub wymienić Towar, ale Towar jest nadal niezgodny z Umową sprzedaży;
  iv. Sprzedawca oświadczył, że nie naprawi ani nie wymieni Towaru na nowy w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem lub JDG;
  v. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany Towaru od Sprzedawcy.  

 6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. 
 7. Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub JDG kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia ww. Klienta będącego Konsumentem lub JDG o obniżeniu ceny. 
 8. Klient będący Konsumentem lub JDG nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest istotny. 
 9. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem lub JDG niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub JDG cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem lub JDG, chyba że Klient będący Konsumentem lub JDG wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może składać w dowolnej formie. Preferowany przez Sprzedawcę sposób składania reklamacji to kierowanie reklamacji do Sprzedawcy:

  i. mailowo na adres e-mail: sklep.budo@fundacjabrda.org,
  ii. listownie na adres Fundacja BRDA, ul. Belwederska 36/38, 00-594 Warszawa,
  iii. osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem ul. Belwederska 36/38, 00-594 Warszawa.

  Prosimy, aby reklamacją zawierała opis niezgodności Towaru z Umową sprzedaży i określała Państwa żądanie.

 12. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiej reklamacji. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14-dniowym, reklamację uznaje się za uznaną.
 13. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Klient może składać reklamację w dowolnej formie. Preferowany przez Sprzedawcę sposób składania reklamacji to kierowanie reklamacji do Sprzedawcy:

  i. mailowo na adres e-mail: sklep.budo@fundacjabrda.org,
  ii. listownie na adres Fundacja BRDA, ul. Belwederska 36/38, 00-594 Warszawa,
  iii. osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem ul. Belwederska 36/38, 00-594 Warszawa.

  Prosimy, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14-dniowym, reklamację uznaje się za uznaną.

 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za wady Towaru wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą na podstawie rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży (dotyczy Klientów będących Konsumentami oraz JDG)

 1. Wszelkie odwołania w § 9 do Klienta dotyczą Klientów będących Konsumentami oraz JDG.
 2. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub przez wskazaną przez Klienta osobę trzecią niebędącą Dostawcą. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient powinien powiadomić Sprzedawcę o swojej decyzji w tej sprawie. W tym celu, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu w jeden z następujących sposobów:

  i. w formularzu, którego wzór jest załączony do niniejszego Regulaminu, oraz został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: www.sklep.projektbudo.org (dla uniknięcia wątpliwości potwierdzamy, że Klient nie ma obowiązku użycia tego wzoru), 
  ii. mailowo na adres e-mail: sklep.budo@fundacjabrda.org,
  iii. listownie na adres Fundacja BRDA, ul. Belwederska 36/38, 00-594 Warszawa,
  vi. osobiście w siedzibie Sprzedaży pod adresem ul. Belwederska 36/38, 00-594 Warszawa.

 4. Klient może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu. Jeśli Klient skorzysta z możliwości przesłania oświadczenia drogą mailową, Sprzedawca prześle niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia Klienta. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną z wyboru przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§10. Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: 

  i. Formularz kontaktowy;
  ii. Newsletter.

 2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat” określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§10. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje i zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności. W dokumencie tym opisane są m.in. cele, zakres i sposób przetwarzania danych osobowych oraz prawa Klientów w zakresie ochrony danych osobowych.

§11. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas korzystania z usługi.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu i ma zastosowanie do zamówień złożonych po dniu jej wejścia w życie. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną (na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia) zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien zaprzestać korzystania ze Strony internetowej Sklepu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

 

Załącznik: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl